• OFFICIAL WEBSITE
 • ORDER BEFORE 16:00 NEXT DAY DELIVERY*
 • 30 DAY RETURN POLICY

4.8Out of 132 Reviews


  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

  1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  LE BIG: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LE BIG E-com B.V., gevestigd aan Staalstraat 10A te (1011 JL) Amsterdam.
  Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met LE BIG.
  Product: Alle artikelen die door LE BIG worden aangeboden op haar website.
  1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LE BIG zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij LE BIG zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
  1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

  2.1 Alle aanbiedingen van LE BIG zijn vrijblijvend en LE BIG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door LE BIG.
  2.3 LE BIG is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LE BIG dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 3 Prijzen en betalingen

  3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief btw.
  3.2 Voor transport binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland brengt LE BIG voor orders onder de €50,-, €4,95 in rekening. Voor transport binnen Europa (met uitzondering van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland) brengt LE BIG voor orders onder de €100,-,  €14,95 in rekening. Voor transport buiten Europa brengt LEBIG €69,- in rekening.
  3.3 Na een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt door middel van iDEAL, PayPal, Mister Cash, Sofort of creditcard via de Buckaroo-internetkassa. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
  3.4 Inklaringkosten en/of in- en uitvoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen indien van toepassing voor rekening van de klant.

  Artikel 4 Levering

  4.1 LE BIG streeft er naar alle bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling via DPD naar het bij bestelling aangegeven afleveradres te verzenden. Indien LE BIG hiervan om bepaalde redenen afwijkt stelt zij de klant hiervan zo mogelijk via e-mail op de hoogte. LE BIG streeft er naar om in een dergelijk geval de bestelling  binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen.
  4.2 LE BIG verstuurt de bestelling aangetekend. Het pakket zal uitsluitend op het door de klant opgegeven afleveradres worden bezorgd . Bij aflevering dient voor ontvangst van het pakket getekend te worden.
  4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Indien LE BIG niet aan deze verplichting voldoet, heeft de klant het recht de koop onmiddellijk te ontbinden, tenzij partijen een andere leveringstermijn overeengekomen zijn.
  4.4 Het is LE BIG toegestaan in delen te leveren.
  4.5 LE BIG doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. Indien een product niet leverbaar is, zal LE BIG dit binnen een redelijke termijn aan de klant mededelen. LE BIG zal zich in dat geval inspannen om in overleg met de klant een vervangend product te leveren.

  Artikel 5 Reclames en retourzending

  5.1 De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Deze termijn vangt aan op de dag na dat het product door de klant is ontvangen. Retourzendingen worden in een dergelijk geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet door de klant beschadigd en/of gedragen en/of gewassen is. LE BIG zal binnen 14 werkdagen nadat het product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag terugstorten naar de rekening waarvan de betaling is verricht. Indien de waarde van het product door het gebruik door de klant in verminderd, is de klant aansprakelijk voor deze waardevermindering. De klant geeft LE BIG toestemming om een bedrag ter hoogte van de waardevermindering in te houden op het door LE BIG terug te betalen bedrag.
  5.2 Ingeval van ontbinding op grond van het voorgaande lid dient het product binnen 30 dagen na het inroepen van de ontbinding door LE BIG retour ontvangen te zijn.
  5.3 De retourzending is voor rekening en risico van de klant. Indien een retourzending niet door LE BIG wordt ontvangen, terwijl deze wel door de klant is verzonden, zal LE BIG niet overgaan tot betaling. Zendingen die door de klant onder rembours zijn verzonden zullen door LE BIG niet worden geaccepteerd.

  Artikel 6 Garantievoorwaarden en klachtenprocedure

  6.1 Op al onze producten zit een wettelijke garantie. Een product dient bij levering in goede staat te verkeren en dient bij normaal gebruik naar behoren te functioneren. Een artikel verkeert in ieder geval niet in goede staat als het incompleet of beschadigd is.
  6.2 Indien een artikel niet naar behoren functioneert binnen de toepasselijke garantietermijn, zoekt LE BIG zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van het betaalde bedrag. Indien het probleem met het product aan de klant te wijten is, heeft de klant geen recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van het betaalde bedrag. Ook indien de klant het product normaal gebruikt heeft en het hierdoor is versleten heeft de klant geen recht op gratis reparatie, een nieuw vergelijkbaar product of teruggave van het betaalde bedrag.
  6.3 De factuur van de bestelling is het garantiebewijs. Indien de klant aanspraak wenst te maken op de garantie, vraagt LE BIG om een kopie van de factuur.
  6.4 Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de klant LE BIG hiervan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het desbetreffende product op de hoogte te stellen middels een e-mail aan [email protected]. Indien binnen deze termijn door LE BIG geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt LE BIG geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. LE BIG zal binnen 7 werkdagen op de klacht reageren.
  6.5 Ook indien een klacht niet ziet op een product kan de klant zijn klacht op bovenstaande wijze melden. Ook op een dergelijke klacht zal LE BIG binnen 7 werkdagen reageren.

  Artikel 7 Aansprakelijkheid

  7.1 Iedere aansprakelijkheid van LE BIG en van haar personeel voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. LE BIG is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
  7.2 LE BIG aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van LE BIG
  7.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en LE BIG, dan wel tussen LE BIG en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en LE BIG, is LE BIG niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LE BIG.
  7.4 Iedere aansprakelijkheid van LE BIG jegens de klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan LE BIG verschuldigd is.

  Artikel 8 Overmacht

  8.1 LE BIG heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. LE BIG zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. LE BIG is in een dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LE BIG kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

  9.1 Alle door LE BIG in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van LE BIG totdat de klant alle verplichtingen uit de met LE BIG gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  9.2 Door LE BIG geleverde zaken, die ingevolge het voorgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  9.3 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LE BIG veilig te stellen.
  9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om LE BIG daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  9.5 Voor het geval LE BIG haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LE BIG en door LE BIG aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LE BIG zich bevinden en die zaken terug te nemen.

  Artikel 10 Privacy

  Voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant gebruikt LE BIG persoonsgegevens. LE BIG gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die door de klant aan haar ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven kunnen de gegevens  gebruikt worden voor reclame-en marketing doeleinden. De klant kan zich ten alle tijden hiervoor afmelden. Persoonsgegevens zullen nimmer voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor het uitgebreide privacybeleid van LE BIG wordt de klant verwezen naar de website van LE BIG (https://lebig.nl/help/faq/privacy

  Artikel 11 Diversen

  11.1 Indien de klant aan LE BIG schriftelijk opgave doet van een adres, is LE BIG gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant bij het plaatsen van de bestelling aan LE BIG opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
  11.2 Indien door LE BIG gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden worden toegestaan, behoudt zij zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
  11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met LE BIG in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal alleen de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LE BIG vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.4 LE BIG is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.
   
  © LE BIG E-com BV - mei 2018. Opgemaakt door AVC Advocaten., www.avcadvocaten.nl 

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »